Vedtægter

Vedtægter for Tikøb Jagtforening 

 1.  Navn  og  hjemsted.

  1. Foreningens  navn  er  Tikøb  Jagtforening.

  2. Foreningens  hjemsted  er  Helsingør  Kommune.

 2. Forholdet  til  Danmarks  Jægerforbund.

  1. Foreningen  er  tilsluttet  Danmarks  Jægerforbund,  nedenfor  forkortet  DJ.

  2. DJ  hæfter  ikke  for  foreningens  forpligtigelser.

 3. Formål  og  opgaver.

  1. Foreningens  formål  er  at  samle  alle  jægere  inden  for  foreningens område  og  fremme  disses  interesser  i  tilslutning  til  DJ's  formål.

 4. Optagelse.

  1. Foreningen  kan  som  medlemmer  optage  enhver  uberygtet  person.

  2. Der  kan  optages  medlemmer  i  henhold  til  DJ’s  vedtægter. Foreningen  kan  endvidere  optage  støttemedlemmer.

 5. Ophør.

  1. Udmeldelse  af  foreningen  skal  ske  med  mindst  en  måneds  skriftlig varsel  til  udgangen  af  december.

  2. Generalforsamlingen  kan  ekskludere  et  medlem  i  overensstemmelse med  DJ's  vedtægter  paragrafferne  36-41.  Eksklusionen  skal  således for  at  få  endelig  gyldighed  godkendes  af  DJ's  hovedbestyrelse.

  3. Medlemskabets  ophør  medfører  ikke  krav  på  andel  i  foreningens  formue.

 6. Kontingent og hæftelse.

  1. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.

  2. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

 7. Ordinær generalforsamling.

  1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningensanliggender.

  2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

  3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse afdagsorden og indkomne forslag, skal ske i DJ's medlemsblad, foreningsbladetRæven og foreningens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

  4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

   1.  Valg af dirigent

   2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

   3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

   4.  Indkomne forslag.

   5. Valg af formand eller kasserer.

   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

   7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

   8. Valg af 2 revisorer.

   9. Valg af 2 revisorsuppleanter.

   10. Eventuelt.

 8. Ekstraordinær generalforsamling.

  1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når dennefinder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen,skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling medangivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med 1 ugesvarsel.

 9. Afstemninger.

  1. Generalforsamlingen  er  beslutningsdygtig  uanset  antallet  af  fremmødte medlemmer.

  2. Hvert  medlem  har  én  stemme,  dog  ikke  støttemedlemmer.

  3. Afstemninger  sker  skriftligt,  hvis  dirigenten  bestemmer  dette,  eller  hvis mindst  1  medlem  begærer  skriftlig  afstemning.

  4. Der  kan  ikke  stemmes  ved  fuldmagt.

  5. Beslutninger  vedtages  ved  simpel  absolut  stemmeflerhed,  med  mindre andet  fremgår  af  disse  vedtægter.

  6. Ændringer  af  disse  vedtægter  kan  alene  vedtages,  når  mindst  2/3  af samtlige  tilstedeværende  medlemmer  stemmer  derfor.

 10. Bestyrelse.

  1. Bestyrelsen,  der  vælges  af  og  blandt  de  ordinære  medlemmer,  har  den overordnede  ledelse  af  foreningen.  For  at  modtage  nyvalg  skal  den  opstillede kandidat  være  til  stede  på  generalforsamlingen.

  2. Bestyrelsen  består  af  7  medlemmer.

  3. Valgperioden  er  3  år.  Genvalg  kan  finde  sted,  ved  tilsagn.

  4. Formanden  og  kassereren  vælges  af  generalforsamlingen,  dog  ikke samme  år.  Formanden  og  kassereren  vælges  direkte  og  indgår  ikke  i bestyrelsens  konstituering.

  5. Bestyrelsen  vælger  af  sin  midte  en  næstformand  og  en  sekretær.

  6. Bestyrelsen  afholder  møde  efter  behov,  eller  hvis  formanden  eller mindst  3  bestyrelsesmedlemmer  begærer  det.

  7. Bestyrelsen  er  beslutningsdygtig,  når  mindst  halvdelen  af  bestyrelsesmedlemmerne  er  til  stede.

  8. Hvert  medlem  af  bestyrelsen  har  én  stemme. Beslutninger  vedtages  ved  simpel  absolut  stemmeflerhed.  I  tilfælde  af stemmelighed  er  formandens  -  eller  i  dennes  fravær  -  næstformandens stemme  afgørende.

  9.  Valgperioden  for  suppleanter  til  bestyrelsen  er  1  år.

 11. Tegningsret.

  1. Foreningen  tegnes  af  bestyrelsen  i  forening  eller  af  formanden, henholdsvis  næstformanden,  i  forening  med  et  andet  bestyrelsesmedlem.

  2. Meddelelse  af  fuldmagt  til  foreningens  løbende  dispositioner  kan  gives  til kassereren.

 12. Formue  og  regnskabsår.

  1. Foreningens  likvide  formue  skal  anbringes  i  anerkendte  pengeinstitutter  eller sikre  værdipapirer.

  2. Regnskabsåret  er  kalenderåret.

 13. Revision.

  1. De 2 revisorer,  der  vælges  af  og  blandt  medlemmerne,  jf.  punkt  07.04, reviderer  og  påtegner  dette.  Generalforsamlingen  kan  dog  vedtage at  antage  en  ekstern  revisor.

  2. Revisorerne  kan  foretage  uanmeldt  kasseeftersyn.

  3. Medlemmer  af  bestyrelsen  kan  ikke  vælges  til  revisor.

  4. Valgperioden  for  revisorsuppleanter  er  1  år.

 14. Våbenpåtegning.

  1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning,  er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem der, efter bestyrelsens  skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længer  bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 15. Opløsning.

  1. Generalforsamlingen  kan  med  mindst  3/4  af  samtlige  tilstedeværende medlemmers  stemmer  på  to  på  hinanden  følgende  generalforsamlinger, der  afholdes  med  mindst  én  og  højst  to  måneders  mellemrum  vedtage, at  foreningen  opløses.

  2. Foreningens  eventuelle  formue  skal, efter  at  alle  forpligtelser er opfyldt, forvaltes af  DJ i indtil  5  år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område  inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening.  I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb  DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

 16. Ikrafttræden.

  1. Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 1/ 3 2013 og træder i kraft denne dato.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/